Aktualności (archiwum)


wsteczWstecz

Zapytanie ofertowe na realizację indywidualnegi i grupowego doradztwa zawodowego

2013-06-07

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć: Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach aktywizacji zawodowej w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty na realizację opisanego niżej zadania.

Zamawiający: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Nazwa projektu
Projekt pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

3. Opis przedmiotu oraz zakres zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć: indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach aktywizacji zawodowej
Miejsce wykonania zajęć – budynek socjalny przy wiatraku „Koźlak”, ul. Bojanowskiego Krzywiń
Liczba uczestniczek biorących udział w zajęciach – 10 kobiet
Termin realizacji - od lipca do sierpnia 2013 r.
Liczba godzin – 60 godz. (20 godzin zajęć grupowych oraz 40 godzin zajęć indywidualnych, po 4 godziny na 1 uczestniczkę)
Realizacja zajęć - Grupowe doradztwo zawodowe powinno być zrealizowane w ciągu 3 dni roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 przy założeniu, że przeciętna liczba godzin w jednym dniu wyniesie 6 – 7 godzin dziennie. Indywidualne doradztwo zawodowe powinno być zrealizowane w ciągu dni roboczych w godzinach od 8.00 do 16.00.
Program zajęć grupowego doradztwa zawodowego powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia: aktywne metody poszukiwania pracy, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, zasady autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Program zajęć indywidualnego doradztwa powinien zawierać m.in. następujące zagadnienia: bilansowanie kompetencji zawodowych uczestniczek, stworzenie Indywidualnych Planów Działania, w którym uczestniczki określą ścieżkę rozwoju zawodowego pod kątem kursu zawodowego.

W ramach realizacji zajęć: Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe wykonawca zobowiązany będzie do:
a) opracowania programu zajęć,
b) wydania stosownego zaświadczenia o ukończeniu zajęć,
c) prowadzenia list obecności,
d) opracowania bilansu kompetencji uczestniczek,
e) prowadzenia dziennika zajęć

4. Warunki dotyczące wykonawcy
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki
a) zrealizują podmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,
b) posiadają wiedzę (odpowiednie kwalifikacje) oraz doświadczenie zawodowe w prowadzeniu zajęć będących przedmiotem zamówienia,
c) prowadzą działalność gospodarczą,
d) posiadają wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych,
e) posiadają wpis w Rejestrze Agencji Zatrudnienia,

5. Termin realizacji zamówienia:
od lipca do sierpnia 2013 r.

6. Sposób przygotowania oferty:
Wykonawca, który jest zdolny do wykonania opisanego wyżej zamówienia i jest zainteresowany jego realizacją powinien przygotować i złożyć:
a) ofertę zgodnie z formularzem ofertowym (załącznik nr 1),
b) wykaz przeprowadzonych zajęć w ramach projektów ( w przypadku wielu 10 zajęć przeprowadzanych ostatnio, (załącznik nr 2),
c) proponowany zakres zajęć, (załącznik nr 3),
d) oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem, (załącznik nr 4),
e) życiorys według załącznika nr 5,
f) referencje otrzymywane od zamawiających,

7. Miejsce, sposób i termin skaładania ofert:
Ofertę wraz z załącznikami można składać:
a) osobiście w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu,
b) listownie na adres: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Gen. D. Chłapowskiego 28, 64 – 010 Krzywiń lub
c) drogą e – mailową na adres: opskrzywin@pomost.poznan.pl,
Ofertę złożyć należy do dnia 21.06.2013 r. do godz. 15.00. Oferty złożone lub przesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Klupczyńska 65 5179 049, wew. 102

8. Informacje dotyczące wyboru oferty:
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru: cena (80%) oraz doświadczenie (20%). Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium polega na zsumowaniu poszczególnych kryteriów oceny. Procenty odpowiadają liczbom. Oferty będą oceniane pod wzgledem kryteriów, opisanych powyżej. Każdemu kryterium zostanie przypisana liczba punktów. Wybrana zostanie oferta, która zdobędzie największą ilość punktów.

I Punkty za kryterium cena. Liczba punktów w kryterium: 0 -80 pkt.
Cena najniższa spośród oferowanych – 80 punktów
Cena pomiędzy ceną najniższą, a najwyższą – 40 punktów
Cena najwyższa – 0 punktów
II Punkty za kryterium doświadczenie. Liczba punktów w kryterium: 0 – 20 pkt.
- 10 zajęć o tematyce przedmiotu zamówienia – 20 punktów,
- od 7 do 9 zajęć o tematyce zamówienia – 15 punktów,
- od 3 do 6 zajęć o tematyce przedmiotu zamówienia – 10 punktów,
- poniżej 3 zajęć o tematyce zamówienia – 0 punktów
Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie zostanie powiadomiony na piśmie o wyborze jego oferty. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa cywilno – prawna na realizację zamówienia.

9. Warunki płatności
Płatność, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, nastąpi w terminie 14 dni od daty przedłożenia rachunku, po zrealizowniu przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego i po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego wykonania umowy bez zastrzeżeń (na podstawie protokółu zdawczo – odbiorczego)Sprawę prowadzi:
Katarzyna Klupczyńska –
koordynator projektu

Dołączone pliki:


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu. ul. Gen. D. Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń, tel./faks 65 517-90-49

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji