Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

JESTEŚMY PO TO BY NIEŚĆ POMOC!

Data publikacji: 2021-04-30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu zaprasza mieszkańców do skorzystania  z bezpłatnej pomocy specjalisty w zakresie terapii uzależnień. Najbliższy dyżur magister Joanny Majorek, odbędzie się w piątek, 7 maja br., w godz. 14.00 - 16.00, w budynku Centrum Usług Społecznych w Krzywiniu (ul. Chłapowskiego 34 - piętro I). Jednocześnie informujemy, że w związku z panującą sytuacja epidemiologiczną wchodząc do Ośrodka należy zachować środki ostrożności, czyli zdezynfekować ręce (płyn znajduje się przy wejściu) oraz mieć założoną maseczkę, tak żeby zakryć usta i nos.

ghjmhj

24 LATA NA ,,FRONCIE’’ WALKI Z UZALEŻNIENIAMI

Data publikacji: 2021-04-29

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu obchodzi swoje 24 ,,urodziny’’! Powołano ją do ,,życia’’ na mocy Uchwały Rady Miejskiej Krzywinia nr XX/219//97 z dnia 10 lutego 1997 r. W historycznym, pierwszym składzie komisji znajdowali się: Paweł Buksalewicz, Iwona Kamińska, Wanda Kaczmarek, Grażyna Kononowicz, Jan Lemański, Wojciech Pieprzyca, Aleksandra Ślotała, Martyna Waliszewska – Machowiak, Ewa Wiśniewska, Zbigniew Żak, Alina Żołędziewska, Elżbieta Nędzewicz i Jerzy Kryś, który pełni również funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

GKRPA22

GRANT DLA GMINY

Data publikacji: 2021-04-28

Informujemy, iż Gmina Krzywiń otrzymała grant w łącznej kwocie 99 987,66 zł na wsparcie: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

ggg

KONKURS NA LOGO MGOPS KRZYWIŃ!

Data publikacji: 2021-04-20

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu zaprasza do udziału w konkursie na logo ,,Ośrodka’’. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich. Projektując logo należy wziąć pod uwagę specyfikę MGOPS Krzywiń. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Krzywiń powołaną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawach. Misją Ośrodka jest poprawa warunków życia w gminie Krzywiń, dążenie do integracji społecznej poprzez stwarzanie mieszkańcom możliwości rozwoju oraz skuteczne przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego. MGOPS Krzywiń realizuje zadania w sposób profesjonalny i z empatią. Pracownicy placówki kierują się kodeksem etyki zawodowej i budują wizerunek nowoczesnej i przyjaznej instytucji.

Wszelkie informacje i zasady uczestnictwa w konkursie dostępne są w załączonym poniżej regulaminie - „Konkurs na opracowanie znaku  identyfikacji  wizualnej  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu”. Informujemy, że autor najlepszego projektu graficznego otrzyma nagrodą w postaci vouchera o wartości 1 000,00 zł. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Nazwa konkursu:

Konkurs na opracowanie znaku identyfikacji wizualnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu”, zwanym dalej Konkursem. Znak identyfikacji graficznej rozumiany jest jako LOGO i zwany jest dalej LOGO

2. Organizator konkursu:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu,

ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń

tel. 65 5179 049, e-mail: mgops@mgops.krzywin.pl

zwany dalej Organizatorem.

3. Celem konkursu jest wyłonienie projektu LOGO  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, które będzie promował placówkę, stanowiąc jej element identyfikacji wizualnej.

 

§ 2  Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Konkurs  ma  charakter  otwarty. Uczestnikiem  konkursu  może  zostać  pełnoletnia osoba  fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą, również firmy projektowe.

2. Uczestnik Konkursu powinien dostarczyć pracę konkursową w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem: „Konkurs na opracowanie  znaku identyfikacji wizualnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu”. W kopercie umieścić należy podpisane wszystkie dokumenty konkursowe  (Karta Zgłoszeniowa - załącznika nr 1, Oświadczenie – załącznik nr 2, Opis Projektu – załącznik nr 3 – do pobrania ze strony www.krzywin.pl) oraz nośnik elektroniczny, o którym mowa w §3 pkt. 1.

2. Prace można składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na adres Organizatora, Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2021 roku. Decyduje data wpływu.

3. Prace konkursowe należy składać we wszystkich niżej wymienionych formatach:

a)  wydruk  kolorowy  w  rozmiarach  minimum  15  cm  x  15 cm na białym papierze formatu co najmniej A4,

b)  wydruk  czarno-biały w rozmiarach minimum 15 cm x 15 cm na białym papierze formatu co najmniej A4,

c)  w  wersji  elektronicznej  w  formacie  wektorowym  oraz  w  formacie  graficznym, zapisane na nośniku elektronicznym.

4. Zgodnie z definicją LOGO nie jest herbem, a zatem w żaden sposób nie może ani stylistycznie, ani merytorycznie nawiązywać do formy herbu Gminy Krzywiń. Projektując logo należy wziąć pod uwagę cechy i misję Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Krzywiń powołaną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawach. Misją Ośrodka jest poprawa warunków życia w gminie Krzywiń, dążenie do integracji społecznej poprzez stwarzanie mieszkańcom możliwości rozwoju oraz skuteczne przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego. MGOPS Krzywiń realizuje zadania w sposób profesjonalny i z empatią. Pracownicy placówki kierują się kodeksem etyki zawodowej i budują wizerunek nowoczesnej i przyjaznej instytucji.

5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej.

§ 3 Praca konkursowa - wymagania techniczne

Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest dostarczenie  projektu  LOGO  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, zgodnego z poniższymi wymogami technicznymi:

1. Projekt LOGO musi być opracowany w wersji elektronicznej

a) na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive)

2. Grafika komputerowa – pliki PDF, JPG, CDR,PNG (wymagane wszystkie formaty).

3. Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.

4. Plik z  projektem powinien dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji. Rozdzielczość pliku powinna wynosić 300 dpi.

5. Uczestnik konkursu powinien zadbać o to, by LOGO  było łatwe w reprodukcji i umożliwiało elektroniczny zapis (powinno być edytowalne).

6. Projekt  LOGO powinien zawierać parametry techniczne niezbędne do właściwego wykorzystania zarówno w materiałach  promocyjnych  i  reklamowych  (mała i duża poligrafia) oraz na nośnikach elektronicznych i w grafice komputerowej.

7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą odsyłane uczestnikom.

8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.

§ 4 Zasady oceny prac konkursowych

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu i powołana przez Organizatora.

2.Komisja przy ocenie zgłoszeń będzie brała pod uwagę następujące aspekty:

a) artystyczny – pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność,

b)  marketingowy – pozytywny przekaz, oryginalność pomysłu, łatwość rozpoznania i zapamiętania,

c) użytkowy – zapewnienie możliwości edycji dla różnych zastosowań,

d) spójny ze specyfiką i uwzględniający cechy i misję ,,Ośrodka’’

3. Do Konkursu nie będą przyjmowane prace o charakterze wulgarnym, rasistowskim, nawołującym  do  nienawiści, obrażającym  uczucia  religijne,  czy  ogólnie  przyjęte normy obyczajowe.

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Informacja  o  wynikach  Konkursu  opublikowana  zostanie  na  stronach internetowych www.mgopskrzywin.opsinfo.pl, krzywin.pl, profilu Facebookowym placówki oraz w mediach.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia, zmiany lub wydłużenia czasu trwania Konkursu bez konieczności podania przyczyny.

§ 5 Nagroda  i prawa autorskie

1. Organizator  przewiduje  nagrodę  w postaci vouchera dla wykonawcy wybranego projektu LOGO w  wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) do zrealizowania w wybranej placówce handlowej.

2. O terminie i miejscu rozstrzygnięcia Konkursu oraz oficjalnego ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

3. Po rozstrzygnięciu konkursu prawa autorskie do zgłoszonego projektu przechodzą na  stronę  Organizatora,  a  Laureat  Konkursu  przed  otrzymaniem  nagrody zobowiązany będzie do podpisania z Organizatorem umowy przenoszącej  prawa autorskie do LOGO.

4. Po wyłonieniu zwycięskiego projektu LOGO i nabycia do niego majątkowych praw autorskich, Organizator  ma  prawo  do  wykorzystania  projektu  na  polach  eksploatacji określonych w art.  50 ustawy  z  dnia  4.02.1994  r.  o  prawach  autorskich  i  prawach.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku kiedy jego projekt będzie naruszał prawa osób trzecich, postanowienia  niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie  danych  osobowych,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r., o  ochronie  danych  osobowych  (t. j.  Dz.  U  z  2018  r.  poz.  1000) dla  potrzeb  Konkursu, a w szczególności na:

a) przetwarzanie    danych    osobowych    przez    Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu,  wyłaniania  zwycięzców,  przyznawania, wydawania odbioru nagrody.

b)  opublikowanie  i  upublicznienie  swojego  imienia  i  nazwiska,  jako  autora zwycięskiego projektu   LOGO,  w  szczególności  na  stronie  internetowej www.opskrzywin.opsinfo.pl, www.krzywin.pl i profilu Facebookowym ośrodka.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają decyzje Organizatora   oraz  odpowiednie  przepisy Kodeksu   cywilnego   i   ustawy   o   prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest: Arkadiusz Kaczmarek, Zastępca Dyrektora MGOPS Krzywiń, tel.: 601 866 476.

 

logo

PRZEWODNICZĄCA DOCENIONA PRZEZ ,,GŁOS’’

Data publikacji: 2021-04-19

Pani Krystyna Sikorska, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów kandydatką do tytułu ,,Osobowość Roku 2020’’! Kolegium redakcyjne dziennika ,,Głos Wielkopolski’’ doceniło dokonania mieszkanki Kopaszewa na płaszczyźnie działalności społecznej i charytatywnej. W poniedziałek, 19 kwietnia br., w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, z którym od lat pani Krystyna konstruktywnie współpracuje, nastąpiło wręczenie okolicznościowego listu gratulacyjnego. Warto dodać, że w grudniu ub., działania Krystyny Sikorskiej doceniła także Rada Miejska Krzywinia przyznając jej ,,Nagrodę Twórczą’’. Szczegółowe informacje dotyczące plebiscytu można znaleźć pod adresem www.gloswielkopolski.pl/osobowosc.

ksikksiak2

PRACA DLA OPIEKUNKI

Data publikacji: 2021-04-16

Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniuposzukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, będących podopiecznymi Ośrodka. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: w miejscu zamieszkania podopiecznych.
Wymagania:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
3. Sumienność, cierpliwość, obowiązkowość.
4. Odporność na trudne sytuacje i stres.
5. Prawo jazdy kat. B.
Zakres wykonywanych czynności:
1. Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb, w tym w szczególności:
a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach podopiecznego (m. in. sprzątanie, mycie naczyń, zmiana pościeli);
b) przygotowywanie i podawanie posiłków;
c) dokonywanie zakupów;
d) przygotowywanie i podawanie leków;
e) zamawianie wizyt lekarskich i zakup zleconych leków;
f) palenie w piecu.
2. Pomoc w opiece higienicznej, w tym w szczególności:
a) utrzymanie w czystości odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego (m. in. zmiana odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej, pranie i suszenie);
b) utrzymanie higieny osobistej podopiecznego (m.in. pomoc w wykonywaniu czynności codziennej toalety, mycie lub kąpiel);
c) przesłanie łóżka.
3. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego:
a) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań;
b) organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich i rodzinnych;
c) organizowanie i uczestniczenie w spacerach z podopiecznym.
W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktować się można telefonicznie nr
65 517 0 90 49 lub osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

WYWIAD Z DYREKTOREM MGOPOS

Data publikacji: 2021-04-14

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panią Anną Pawlak, Dyrektorem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu. W rozmowie z Mateuszem Najranowskim, szefowa ośrodka podzielił się swoim spostrzeżeniami dotyczącymi pomocy społecznej oraz przedstawiła się mieszkańcom. Premiera programu odbył się jesienią 2019 roku, w Krzywińskim Magazynie Samorządowym ,,Nowin z Gminy’’.  

https://www.youtube.com/watch?v=uBCn6zNS71A

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRZYWINIU

Data publikacji: 2021-04-13

Osoby, które czują, że tracą kontrolę nad ilością i częstotliwością spożywanego alkoholu oraz ich rodziny, mogą szukać wsparcia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu (ul. Chłapowskiego 34, budynek Centrum Usług Społecznych, II p. ). Szczegółowych informacji udziela Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pod numerem telefonu: 601 866 476. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 ze zm.). Członkami komisji są przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, a także specjalista z zakresu, profilaktyki uzależnień, przemocy domowej i rozwiązywania problemów alkoholowych Aktualnie, na mocy zarządzenia nr 124/2019 z 3 października 2019 r., Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, komisja pracuje w następującym składzie: Bartosz Kobus – Przewodniczący, Arkadiusz Kaczmarek – Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sławomir Krzysztofik, Agnieszka Szczerbal, Anna Pawlak – członkowie. Zakres i cele działania komisji: Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działania jest ograniczenie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodziny. Kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, komisja realizuje określone ustawowe zadanie gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności: - wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałą Rady Gminy Krzywiń, - prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i spożywania napojów alkoholowych, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, - prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich. Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren Gminy Krzywiń. Kontakt do Arkadiusza Kaczmarka, Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tel.: 601 866 476. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia'' - tel.: 800 120 002.

gk

ZUS PRZYPOMINA O ,,BONIE TURYSTYCZNYM’’

Data publikacji: 2021-04-08

Do tej pory w województwie wielkopolskim aktywowano już 136 tys. bonów turystycznych, na kwotę prawie 118 mln zł. Stanowi to 33 proc. wszystkich przysługujących wielkopolanom bonów. Do aktywowania pozostało ponad 275 tys. bonów. Na ich wykorzystanie mamy czas jeszcze przez najbliższy rok, do 31 marca 2022 r. Świadczenie w formie bonu turystycznego przyznawane jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego rodzice dostaną dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł. Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Prawo do bonu ustalane jest na podstawie informacji z bazy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Wszelkie kwestie związane z uprawnieniami do Bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych, wyjaśnia Polska Organizacja Turystyczna. Obsługa bonu odbywa się w systemie teleinformatycznym ZUS. Aby skorzystać z Bonu wystarczy mieć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon można aktywować w dowolnym momencie, po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i nr telefonu komórkowego). Osoby, które mają niepełnosprawne dziecko i chcą uzyskać dodatkowe świadczenie, mogą na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł. Płatności bonem są realizowane w oparciu o komunikację SMS.

                                                                                                    Marlena Nowicka

                                                                                                    regionalna rzeczniczka prasowa

                                                                                                    ZUS w Wielkopolsce

fhnfhnf

WESOŁYCH ŚWIĄT

Data publikacji: 2021-04-02

Zdrowych, radosnych i słonecznych Świąt Wielkanocnych, wszystkim mieszkańcom Gminy Krzywiń i przyjaciołom ,,Ośrodka'' - życzą pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Wielkanoc

,,Palmy" z Kopaszewa

Data publikacji: 2021-03-30

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. Zgodnie z tradycją członkinie ,,Klubu Seniora Kopaszewo’’, przygotowały świąteczne ,,palmy’’! Ozdoby w minioną  ,,niedzielę palmową’’ trafiły do kopaszewskiej kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej. – Przez najbliższe dwa miesiące palmy będą przyozdabiały naszą świątynię. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był zmarły nie tak dawno proboszcz parafii w Choryni ksiądz Marian Derkaczewski – tłumaczy Krystyna Sikorska. Warto dodać, że to nie jedyna inicjatywa Klubu Seniora Kopaszewo, który chętnie angażuje się w wiele przedsięwzięć społecznych. Godna podkreślenie jest także konstruktywna współpraca klubu z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywiniu.  

KSK1KSK2

Dla samotnych na Wielkanoc!

Data publikacji: 2021-03-29

Akcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu polegająca na udzieleniu przedświątecznego wsparcia samotnym i starszym mieszkańcom Gminy Krzywiń nabiera rumieńców. Przedsięwzięcie wsparły nie tylko osoby prywatne, ale także stowarzyszenia i samorządowcy. Bardzo dziękujemy za okazane serce!

ApBur

MGOPS I SENIORZY

Data publikacji: 2021-03-25

W środę, 25 marca br., w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu doszło do narady dyrekcji placówki z Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów Krystyną Sikorską. Podczas spotkania omówiono możliwości zacieśnienia współpracy na dotychczasowych polach oraz koncepcję wykreowania nowych przestrzeni aktywności. Ustalono między innymi, że w momencie stabilizacji sytuacji sanitarno – epidemiologicznej, członkowie seniorskiego samorządu udadzą się do Malborka, gdzie wezmą udział w ,,naradzie studyjnej’’ oraz wymienią doświadczenia z miejscową Radą Seniorów.

ks1

Ciąg dalszy powitania ,,najmłodszych’’

Data publikacji: 2021-03-24

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego fotoreportażu z realizacji programu ,,Witaj w Gminie Krzywiń’’. We wtorek, 23 marca br., Burmistrz Krzywinia odwiedził kolejnych 29 najmłodszych mieszkańców ziemi krzywińskiej. Jacek Nowak nie tylko złożył gratulacje szczęśliwym rodzicom, ale także wręczył drobne upominki. Akcja, której współorganizatorem jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, będzie kontynuowana.

q1q2q3q4w5q6q7q8q9q10q11q12

Wielkanocna akcja charytatywna

Data publikacji: 2021-03-22

Zbliża się czas Świąt Wielkanocnych, niestety tak jak w poprzednim roku musimy dla naszego wspólnego dobra ograniczyć kontakty.
W tym szczególnym czasie myślimy przede wszystkim o osobach samotnych i starszych, chcemy sprawić im choć trochę radości, zobaczyć na ich twarzach uśmiech. Pomysł mamy taki - chcemy zrobić 28 paczek dla osób starszych i samotnych. Nasi pracownicy socjalni rozniosą je naszym podopiecznym, oczywiście wszystko będzie odbywać się w reżimie sanitarnym. Mamy zorganizowane już paczki dla 21 osób. Zostało 7 jeśli ktoś z Państwa chciałby się włączyć w akcję to zapraszamy. Co należy zrobić, by włączyć się w akcję? Z załączonej listy należy wybrać osobę, której chcemy pomóc,następnie zadzwonić pod numer telefonu 517 961 064 w celu ustalenia szczegółów,przygotowaną paczkę dostarczyć do Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu najpóźniej do 29.03.2021r.
Akcja

Upominki dla ,,maluchów’’

Data publikacji: 2021-03-19

Zapraszamy na fotorelację z kolejnej odsłony akcji ,,Witaj w Gminie Krzywiń’’. W czwartek, 18 marca br., Burmistrz Krzywinia złożył wizyty w domach maluchów urodzonych w pierwszym półroczy ub. r. Oprócz gratulacji Jacek Nowak przekazała rodzicom najmłodszych krzywniaków okolicznościowe pakiety, w których znajdowała się butelka, śliniak, ręcznik, kaczuszka kąpielowa oraz list gratulacyjny. Współorganizatorem przedsięwzięcia jest Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

W1W2W3W4W11W12W13w15

Powitanie najmłodszych trwa!

Data publikacji: 2021-03-15

Mimo pandemii akcja ,,Witaj w Gminie Krzywiń’’ jest kontynuowana! Po raz kolejny najmłodszych mieszkańców w domach odwiedził Burmistrz Krzywinia. Jacek Nowak wręczył rodzicom okolicznościowe pakiety, w których znajdowała się butelka, śliniak, ręcznik, kaczuszka kąpielowa oraz list gratulacyjny. Akcja, której współorganizatorem jest Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, będzie kontynuowana. Szczegóły wkrótce.

WitajWitaj1Witaj3Witaj4

Informacja dotycząca terminów składania wniosków na świadczenie wychowawcze 500+ w formie papierowej

Data publikacji: 2021-03-10

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w tradycyjnej formie papierowej można składać od 1 kwietnia 2021 r.
 tny
i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie:
• do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r.,
• od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.,
• od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.
 

Informacja dotycząca umówienia terminu w związku ze składaniem wniosków na świadczenie 500+

Data publikacji: 2021-03-10

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że od 1 kwietnia będzie można składać wnioski o przyznanie 500+ osobiście w Ośrodku.
W związku z trwającą epidemią koronawirusa dbając o Państwa zdrowie ale także komfort, wnioski należy składać wyłącznie po umówieniu droga telefoniczną.
Numer telefonu 65-517-90-49
Od dziś tj. 10 marca rozpoczęły się zapisy

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON

Data publikacji: 2021-03-04

Dnia 1 marca 2021r. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie w 2021r. kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON.

 

Załączniki:

  1. Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków PFRON (plik pdf 61KB)

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU FINANSOWANY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Data publikacji: 2021-02-08

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub podnajemcy (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie) spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy:

 1) dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,

2)  ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz

 3)     ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Czytaj całość publikacji "DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU FINANSOWANY Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19"

Jednostki nieodpłatnego poradnictwa

Data publikacji: 2021-01-15

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu w załączniku przekazuje informację dotyczącą jednostek nieodpłatnego poradnictwa funkcjonujących na terenie powiatu kościańskiego. W nawiązaniu do załącznika przypominamy, że w siedzibie Ośrodka działa nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo w poniedziałki w godz. 10.00 do 14.00 oraz we wtorki w godz. 11.00 do 15.00. po uprzednim umówieniu pod numerem telefonu 698 777 351.

Załączniki:

  1. Jednostki nieodpłatnego poradnictwa (plik pdf 621KB)

Informacja na temat wyboru oferty

Data publikacji: 2020-12-29

Uprzejmie informuję, że w odpowiedzi  na zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Krzywiń w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. wpłynęły dwie oferty.

Czytaj całość publikacji "Informacja na temat wyboru oferty"

Upominek dla seniora

Data publikacji: 2020-12-23

W roku bieżącym ze względu na epidemię koronawirusa nie może odbyć się wigilia dla członków wszystkich jedenastu ,,Klubów Seniora’’ działających na terenie Gminy Krzywiń. Organizatorem krzywińskiej Wigilii była Gmina Krzywiń, było to bardzo piękne i wzruszające spotkanie. Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany, które założyliśmy sobie na początku roku 2020, nie mogliśmy organizować spotkań.  Żeby dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo musieliśmy ograniczyć bezpośrednie kontakty. Nie możemy się spotkać ale cały czas pamiętamy o naszych Seniorach, dlatego jako Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu razem z Burmistrzem Krzywinia Panem Jackiem Nowakiem postanowiliśmy przygotować dla Seniorów drobny upominek. Seniorzy znajdą w nim coś słodkiego ale i też praktycznego – etui do okularów, wykonane przez Agrafkę – warsztat krawiecko – rękodzielniczy w Centrum Integracji Społecznej przy Spółdzielni Socjalnej ECOSS. Nie mogliśmy złożyć życzeń osobiście na pięknej Wigilii to chcieliśmy, żeby życzenia od nas dotarły do każdego Seniora. Pracownice Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu zaniosły upominki do domów Seniorów. Chcieliśmy wywołać uśmiech i sprawić trochę radości, co też się udało.

                                                         Anna Pawlak, dyrektor MGOPS Krzywiń

Upominek dla senioraUpominek dla senioraUpominek dla senioraUpominek dla senioraUpominek dla seniora

Informacja

Data publikacji: 2020-12-22

Dnia 24 grudnia 2020 r.,

(tj. czwartek) Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny

„Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Krzywiń poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych, schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni” na rok 2021.

Data publikacji: 2020-12-09

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34 zaprasza do składania ofert w postępowaniu pn. „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Krzywiń poprzez zapewnienie tymczasowego miejsca w schronisku dla bezdomnych, schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowni” na rok 2021.

Termin składania ofert wyznaczony został do dnia 18.12.2020r. do godz.15.00 (decyduje data wpływu).

Formularz ofertowy, projekty umów oraz druk oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w załączeniu.

Załączniki:

  1. zapytanie ofertowe (plik docx 16KB)
  2. projekt umowy schronisko (plik docx 15KB)
  3. projekt umowy schronisko z usługami opiekuńczymi (plik docx 15KB)
  4. projekt umowy noclegownia (plik docx 15KB)
  5. załącznik nr 5 oświadczenie (plik docx 15KB)
  6. Formularz oferty (plik docx 14KB)
  7. Formularz oferty (plik docx 14KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...